فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل- هیات تحریریه
اسامی هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/29 | 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه دانشگاه مربوطه
۱ دکتر محمدرضا عارف
(مدیر مسئول)
استاد ممتازی دانشکده برق دانشگاه شریف
۲ دکتر سید مصطفی صفوی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳ دکتر جلیل راشدمحصل استاد دانشگاه تهران
۴ دکتر محمود کمره ای استاد دانشگاه تهران
۵ دکترمحمدحسن قاسمیان استاد دانشگاه تربیت مدرس
۶ دکتر محمدرضا ولوی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
۷ دکتر سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
۸ دکتر حسین شیرازی
(سردبیر)
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
۹ دکتر مهدی فشارکی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
۱۰ دکتر یحیی رحیم صفوی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۱ دکتر علی ناصری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۲ دکتر مجید غیوری استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل:
http://ic4i-journal.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب