فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل- هیات تحریریه
اسامی هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/29 | 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه دانشگاه مربوطه
۱ دکتر محمدرضا  ولوی
(مدیر مسئول)
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
۲  دکتر محمدرضا  عارف استاد دانشگاه صنعتی شریف
۳ دکتر یحیی رحیم صفوی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۴ دکتر جلیل راشدمحصل استاد دانشگاه تهران
۵ دکتر محمود کمره ای استاد دانشگاه تهران
  ۶ دکترمحمدحسن قاسمیان استاد دانشگاه تربیت مدرس
۷ دکتر سید مصطفی صفوی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۸ دکتر سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
۹ دکتر حسین شیرازی
استاد دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
۱۰ دکتر محمد حسین   مدنی استاد  دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
۱۱ دکتر علی ناصری استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۲ دکتر مجید غیوری استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳ دکتر مهدی فشارکی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل:
http://ic4i-journal.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب