فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل- برای نویسندگان
دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/8 | 
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

مدیر مسئول
محمدرضا عارف
سردبیر
حسین شیرازی
مدیر اجرایی
محمد باقری

اعضای هیات تحریریه
محمدرضا عارف  
 سید مصطفی صفوی
جلیل راشدمحصل
محمود کمره ای
محمدحسن قاسمیان
محمدرضا ولوی
سیدضیاء‌الدین قاضی‌زاده
 حسین شیرازی
 مهدی فشارکی
یحیی رحیم صفوی
علی ناصری
مجید غیوری

شاپا چاپی
۲۶۴۵-۷۲۴۵
شاپا آنلاین
۲۶۴۵-۸۰۵۵
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل:
http://ic4i-journal.ir/find-1.47.25.fa.html
برگشت به اصل مطلب